HEADER_HASHAVIM
מיסוי אופציות
לעובדים
Pic_233
תוכניות לתגמול עובדים הן דרך מקובלת למשוך עובדים איכותיים לחברה
ומהוות תמריץ להישא ר ב ה לטווח ארוך.
ההקצא המהווה תחליף שכר ללא צורך בהוצאת מזומנים מהחברה. יתר על כן ,
בהקצא ת אופציות שלצורך מימושן נדרשת תוספת מימוש מהעובדים,
תיווצר במימוש הזרמ ת מזומנים נוספ ת לחברה. טעויות ותקולת אשר נגרמות מחוסר ידיעה או תשומת לב עלולה לגרור חבות מס גבוהה ועוגמת נפש לעובדים,
אשר ניתן להימנע מהן בתכנון מוקדם.
new-button_3
_________3
Powered by ActiveTrail