HEADER_HASHAVIM
 השתלמות זום במיסוי בינלאומיהיבטים פרקטיים, דוחות טפסים ודגשים להליכי שומה
שני מפגשים המיועדים ליחיד ולחברה בהם נקנה ידע רחב,
מילוי טופס 150 , הגשת דוחות, טיפול בסוגיות נבחרות במיסוי בינלאומי
תוך שימת דגש על היבטי המס הישראלי והיבטי הרישום והדיווח בישראל.
new-button_3
_________3
Powered by ActiveTrail