HEADER_HASHAVIM

קורס דיני עבודה בזום
כל מה שמנהל צריך לדעת 

 
Pic_233
בתי הדין עמוסים בתביעות יחסי עבודה.
הצטרפו ל 6- מפגשים מקיפים ופרקטיים שיעניקו
לכם ידע מקצועי והגנה במציאות החדשה.
דגש על העדכונים האחרונים עכשיו
במחיר משתלם ביותר!

 
new-button_3
מפגש 1
פתיחה | מבוא לעולם העבודה | יחסי עובד-מעסיק, גיוס עובדים | שוויון הזדמנוית בעבודה | חוזה עבודה | חופש העיסוק | זכויות עובדים בחגים וביום הבחירות


מפגש 2
שעות עבודה ומנוחה| חופשה שנתית וחופשה ללא תשלום| ימי שמחה ואבל | מניעת התעמרות בעבודה

מפגש 3
דמי מחלה| חוק הגנת השכר| תלוש השכר| שכר מינימום, הבראה, נסיעות| העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א

מפגש 4
אכיפת חוקי העבודה - במישור הפלילי ובמישור המנהלי | החוק להגברת האכיפה| עבודת נשים | 

מפגש 5
צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, סעיף 14 וסעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים, סוגיות בהגנת הפרטיות, חובות המעסיק לפי החוק למניעת הטרדה מינית. 

מפגש 6 
ההגבלות החלות על פיטורי עובדים, חובת השימוע והודעה מוקדמת, זכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם, פאנל שאלות ותשובות/סיכום.

 
footer_7
Powered by ActiveTrail